Dit is het Privacy statement van de website van Krebbekx Verwarming en verkoeling.

Bij het bezoeken van onze website krebbekx.nl is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt informatie over uw persoonsgegevens die Krebbekx verzamelt en de wijze waarop Krebbekx uw persoonsgegevens verwerkt. Krebbekx is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Krebbekx is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om in opdracht werkzaamheden uit te voeren

Indien wij door u worden ingeschakeld om werkzaamheden voor u te verrichten worden uw persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw IBAN verwerkt.

b. Om op uw verzoeken te antwoorden en om u te informeren

Wij verwerken persoonsgegevens van u als wanneer u ons contactformulier invult. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer verwerken.

c. Om uw vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen.

Als u ons vragen stelt per e-mail of telefoon, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken met als doel om deze vragen te beantwoorden. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Krebbekx en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor het beantwoorden van uw vragen.

2. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Krebbekx zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstvoering (bijvoorbeeld inschakelen van een leverancier) of indien de wet of een rechterlijk uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik van derden, zal Krebbekx overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker.

3. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Krebbekx gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Krebbekx zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens voor voormelde doeleinden bewaard?

Op het moment dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Voor het technische en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan 24 maanden na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn rechtvaardigen.

5. Links naar andere websites of sociale media?

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar Krebbekx wordt verwezen. Krebbekx is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media wordt uitgevoerd. Het privacy statement van Krebbekx is in dat geval niet van toepassing.

6. Hoe komt u met ons in contact om uw rechten uit te oefenen?

U als betrokkene heeft het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens die Krebbekx verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aanvullen, verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken. Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Uw verzoek tot uitoefening van de voormelde rechten kunt u toezenden naar info@krebbekx.nl . Vragen over het beleid van Krebbekx inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd. In geval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

7. Wijzigingen Privacy Statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website andere verwerkingen plaatsvinden dan hier zijn beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de manier waarop wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy statement op onze website gepubliceerd. Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacy statement regelmatig te controleren. Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds: 1-8-2018

Contact met Krebbekx

Meer informatie over onze producten en diensten? Of wilt u een afspraak maken? Wij staan voor u klaar en zijn bereikbaar voor al uw vragen!

Bus